Veilige & prettige Ieeromgeving


In de missie/visie van het Clusius College is opgenomen dat onderwijs wordt geboden in een voor de student veilige omgeving. De student mag van de school verwachten dat:

  • onderwijs wordt aangeboden met inachtneming van de missie en visie van de school;
  • met respect en met inachtneming van de gewenste omgangsvormen, omgegaan wordt met de student;
  • de school zorgdraagt voor de veiligheid van de student.

Dit doen wij onder andere door regels over dit onderwerp vast te stellen en te communiceren naar de student.


Wil je het document Gedragscode en gewenste omgangsvormen binnen het Clusius College helemaal lezen? Het document is hier te vinden.


De school mag vervolgens van de student verwachten dat hij/zij de in de school geldende regels in acht neemt. De hierna volgende algemene leefregels zijn voor studenten opgesteld.

  • Ik toon respect voor iedereen.
  • Ik houd mij aan de afspraken.
  • Ik draag bij aan een veilige school(omgeving).
  • Ik gedraag mij netjes.
  • Ik zorg voor een prettige schooltijd.


Aanwezigheidsplicht

Je volgt een opleiding bij het Clusius College. Daarvoor heb je een onderwijs- en mogelijk een praktijkovereenkomst getekend (OOK en POK). Dit betekent dat je je verplicht hebt om het door het Clusius aangeboden onderwijs te volgen. De aanwezigheid op school wordt geregistreerd. Wanneer je verzuimt, kan dit consequenties hebben. Alle regels hierover en over verlofaanvraag/bijzonder verlof, staan op de verzuimkaart.


Sfeer en veiligheid

Als onderwijsinstelling heeft het Clusius College de wettelijke verplichting om te zorgen voor de sociale veiligheid van zowel de leerlingen/studenten als de medewerkers. Daar maken wij ons hard voor. De manier waarop wij dat doen is beschreven in ons veiligheidsplan


Anti-pestprotocol

Binnen het sociale veiligheidsplan is het tegengaan van pesten een belangrijk thema. Op het Clusius College is pesten niet toegestaan. Pestsituaties voorkomen begint bij preventie, daarom worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd om dit thema onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft iedere vestiging een anti-pestprotocol en is er een antipestcoördinator aanwezig. Samen zorgen we ervoor dat iedere student zich veilig voelt in onze school en zich optimaal kan ontwikkelen. Het anti-pestprotocol van de vestiging Schagen vind je hier.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Iedere school hanteert een speciaal protocol voor het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Indien er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld dan is de school verplicht dit te melden bij het EOT en bij Veilig Thuis. Op iedere vestiging zijn aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld aanwezig.


Incidentenregistratie

Op alle vestigingen vindt incidentenregistratie plaats. Zo weet het Clusius College welke soorten incidenten er voorkomen en hoe vaak ze voorkomen. Door de incidenten in kaart te brengen en te analyseren, kan het Clusius College maatregelen treffen om deze in de toekomst te voorkomen. Het liefst heeft het Clusius College geen enkel incident, zodat iedereen zich bij het Clusius College veilig voelt.


Privacy

Met alle administratieve processen op de vestiging houdt het Clusius College zich aan de Nederlandse wetgeving. Hoe we voldoen aan het waarborgen van de privacy van de gegeven van onze studenten is beschreven in het Privacyreglement.

Op onze vestigingen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. In de regeling cameratoezicht staat beschreven welke regels we hierbij volgen. De dvd’s van de bewakingscamera’s worden zeven dagen bewaard en daarna gewist.


Communicatie met ouders

Ouder(s) en school hebben een gezamenlijk belang als het gaat om het welzijn van de studenten. Het uitgangspunt van de school is een goede communicatie met ouder(s) op basis van respect voor elkaar. Rapporten, brieven, uitnodigingen voor de ouderavond, worden door de vestiging soms per post, maar veelal via de e-mail, verstuurd naar de student en/of de ouder(s) bij wie de student woont.


Wanneer je ouders niet op hetzelfde adres wonen, is het de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van relevante schoolinformatie. Als de niet-verzorgende ouder niet op de hoogte wordt gehouden door de verzorgende ouder, kan deze op verzoek, de informatie ook toegestuurd krijgen. De vestiging zal in deze situatie altijd het belang van de student voorop stellen.


Totdat je 23 jaar bent, zullen je ouders geïnformeerd worden over je studievoortgang. Indien je dit niet wilt, moet je dit schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van je school. Dat kan alleen als je 18 jaar of ouder bent en in het bezit bent van een startkwalificatie.

Clusius College Schagen

De Boomgaard 9

1741 MD Schagen

(0224) 21 27 25


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.