Disciplinaire maatregelen


Als je als student de goede gang van zaken verstoort of handelt in strijd met de gedragscode en vestigingsregels kunnen één of meer van de volgende maatregelen worden genomen:

  • waarschuwing;
  • verwijdering uit de les;
  • schriftelijke berisping;
  • schorsing van ten hoogste vijf schooldagen;
  • definitieve verwijdering.

De zwaarte van de maatregel moet in redelijke verhouding staan tot de ernst van de overtreding. Dit wordt beoordeeld door de vestigingsdirectie.


Waarschuwing

Een waarschuwing kan worden gegeven door een docent of een ander personeelslid die constateert dat een student ongepast gedrag vertoont. Herhaling van dit gedrag kan leiden tot zwaardere maatregelen.


Verwijdering tijdens de les

Als je tijdens een les ongepast gedrag vertoont, kan de docent besluiten je uit de les te (laten) verwijderen. Afspraken over de gevolgen van de lesverwijdering bespreek je met de desbetreffende docent. Als de docent je niet meer tot volgende lessen wil toelaten, legt de docent dit ter besluit voor aan de teamleider of vestigingsdirectie.


Schriftelijke berisping

Een schriftelijke berisping wordt verstuurd door de vestigingsdirectie. Hierin wordt vastgelegd dat de student onacceptabel gedrag heeft getoond. Hierbij wordt vermeld dat herhaling van dit gedrag kan leiden tot zwaardere maatregelen. De schriftelijke berisping wordt opgenomen in je studentdossier.

Schorsing

Bij ernstige onrechtmatigheden kan de vestigingsdirectie je met onmiddellijke ingang schorsen voor een periode van maximaal vijf schooldagen. Het is niet noodzakelijk dat hieraan een waarschuwing voorafgaat. Onder schorsing wordt verstaan dat het een student niet is toegestaan (delen van) het reguliere onderwijsprogramma te volgen. Het besluit tot schorsing wordt indien mogelijk mondeling medegedeeld aan de student en wordt bevestigd per brief. Indien de student jonger dan 23 jaar is, wordt de brief verstuurd naar de ouders.


Definitieve verwijdering

Als student kun je definitief verwijderd worden indien:

  • je je schuldig maakt aan ernstig wangedrag;
  • je bij herhaling de schoolregels overtreedt nadat je bent gewaarschuwd, berispt of geschorst;
  • je een ernstig gebrek aan motivatie vertoont door bijvoorbeeld regelmatig ongeoorloofd afwezig te zijn, nadat je schriftelijk bent berispt en bent gewezen op de mogelijke gevolgen van je gedrag.

Een student wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.


De procedure voor schorsing en definitieve verwijdering vind je hier.

Clusius College Schagen

De Boomgaard 9

1741 MD Schagen

(0224) 21 27 25


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.