Klachtenregeling


Het Clusius College streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kan er aanleiding zijn voor een klacht of een melding. Bijvoorbeeld: het niet nakomen van afspraken, nalatigheid van welke aard dan ook, meningsverschillen over toepassing of uitleg van regels, informatievoorziening et cetera. Een melding of een klacht proberen wij zoveel mogelijk te zien als feedback van de studenten en ouders om onze organisatie te verbeteren.


Het is ook mogelijk om een formele klacht in te dienen. Het klachtenreglement adviseert om indien mogelijk eerst rechtstreeks te overleggen met de betrokkene(n) en/of de mentor, om je daarna te wenden tot de directeur van de vestiging. Op de website staan de klachtenformulieren die gebruikt kunnen worden voor het indienen van een klacht. Als de klacht naar de mening van de klager niet afdoende wordt afgehandeld, is het mogelijk de klacht neer te leggen bij een onafhankelijke instantie, de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).


Er kunnen zich helaas ook situaties voordoen waarbij een student zich onprettig en/of onveilig voelt door gedrag van medestudenten, docenten of andere betrokkenen bij de onderwijsinstelling dat als ongewenst wordt ervaren. In dat geval is het mogelijk om met de interne vertrouwenspersoon van de vestiging in contact te treden. Ook is het mogelijk om meteen, rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon.


De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn:

  • fungeren als aanspreekpunt;
  • adviseren over eventueel te nemen stappen;
  • bijstaan bij het nemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing;
  • desgevraagd begeleiden bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.


De interne vertrouwenspersoon is verplicht om bij strafbare feiten en/of dreigend gevaar voor medestudenten en personeel aangifte te doen. Hij/zij zal dit zorgvuldig en in overleg met de student doen. De externe vertrouwenspersoon heeft deze aangifteverplichting niet.

In het geval van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, discriminatie en radicalisering is het rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie ook een mogelijkheid. Eenvoudige klachtmeldingen worden meteen afgehandeld of doorverwezen; complexe klachtmeldingen worden intensief door een vertrouwensinspecteur begeleid. Alle klachtmeldingen worden geregistreerd.


De contactgegevens van de in- en externe vertrouwenspersoon en het centrale meldpunt van de Inspectie van het Onderwijs en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs vind je hier.


Klachten over examens

Dit betreft een verzoek tot heroverweging van een cijfer of beoordeling van (een onderdeel van) een examen of andersoortige examenklacht. Deze klachten worden afgehandeld volgens het examenreglement. In eerste instantie dient hierover contact te worden opgenomen met de examinator en/of de examensecretaris. Leidt dit niet tot een oplossing, dan dient de klacht te worden ingediend bij de examencommissie.


Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

Bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) kun je onder andere terecht wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht. JOB behartigt de belangen van studenten in het mbo en geeft hen advies en informatie over alles wat te maken heeft met het mbo. Voor meer informatie kun je terecht op www.jobmbo.nl.


De procedure bij klachten is opgenomen in de klachtenregeling en vind je hier.

Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10

1824 EX Alkmaar

(072) 561 09 34


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.