Financiën en verzekeringen


Om een mbo-opleiding te kunnen volgen, betaal je lesgeld. Dit betaal je aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks bepaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is afhankelijk van je leeftijd, de leerweg die je kiest en het niveau van de opleiding.


 • Lesgeld BOL-student
  Indien je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld betalen. Lesgeld wordt betaald aan DUO en bedraagt € 1.155,-. Voor studenten die op 1 augustus 2018 jonger dan 18 jaar zijn, is het mogelijk een kindgebonden budget aan te vragen. Informatie daarover is te vinden op www.belastingdienst.nl. Het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen van je ouders.


 • Cursusgeld BBL-student
  Indien je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent, ontvang je van school een rekening voor het cursusgeld. Het Clusius College is verplicht dit bedrag aan het Rijk af te dragen. Voor niveaus 1 en 2 is dit een bedrag van € 240,-. Voor niveaus 3 en 4 een bedrag van € 582,-.


Afmelden: teruggave lesgeld

Wanneer je je als student terugtrekt van de opleiding, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven ervan aan de school en aan DUO. De kans is namelijk aanwezig dat je (een deel van het) cursus-/lesgeld terugkrijgt.

 • Voor BBL studenten: het cursusgeld krijg je 100% terug indien je je afmeldt voor 1 oktober 2018. Na deze datum heb je geen recht op teruggave van het cursusgeld.
 • Voor BOL studenten: informatie over teruggave van lesgeld is op te vragen bij DUO.


Als je je uitschrijft van de opleiding, kan dit ook gevolgen hebben voor je studiefinanciering. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een melding bij DUO.


Regeling Meedoen

Door afschaffing van de wet Tegemoetkoming studiekosten is gebleken dat de hoogte van de schoolkosten een bepalende factor kan zijn bij de studiekeuze. Het Clusius College wil dit ongewenste effect tegengaan door met de regeling ‘Meedoen’ in bepaalde gevallen een kwijtschelding van (een deel van) de kosten van de leermiddelen te bieden. Alleen studenten, waarbij uit de inkomenstoets blijkt dat de ouders of de student zelf een inkomen heeft onder 120% van de bijstandsnorm, komen hiervoor in aanmerking. Ouders en/of studenten die gebruik willen maken van deze regeling kunnen zich melden bij de teamleider van de opleiding.

Meer informatie vind je hier in de Regeling ‘Meedoen’.


Verplichte en vrijwillige bijdrage

De verplichte en vrijwillige bijdrage bestaat uit de kosten die je maakt om de opleiding te volgen. Denk hierbij aan: digitaal lesmateriaal, boeken, readers/themaboekjes, de aanschaf van opleidingspecifiek materiaal, cursussen, certificaten, vaardigheidsbewijzen, boeken, excursies, bedrijfsbezoeken en overige voorzieningen. Bij excursies gaan wij ervan uit dat je in het bezit bent van een OV-Chipkaart. Reiskosten kunnen niet worden gedeclareerd.


Voorafgaand het schooljaar ontvang je per mail een overzicht van deze producten en diensten inclusief de kosten.


Het niet betalen van sommige posten van de vrijwillige bijdrage kan betekenen dat je niet deel kunt nemen aan bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld excursies). In dat geval biedt het Clusius College een verplichte vervangende opdracht of alternatief aan. Ook kan het ertoe leiden dat je geen gebruik kunt maken van bepaalde faciliteiten, bijvoorbeeld van een kluisje. Het aanvullend lesmateriaal zoals boeken, readers en themaboekjes, moet je zelf aanschaffen om aan de lessen deel te mogen nemen.


Teruggave vrijwillige bijdrage

Mocht je stoppen met je opleiding dan kan het zijn dat je een bedrag terug kunt krijgen van de reeds betaalde bijdrage voor de vrijwillige onderdelen van het desbetreffende leerjaar. Teruggave van (een deel van) het betaalde bedrag is uitsluitend mogelijk indien de inschrijving is beëindigd:

 • voor de eerste dag waarop de lessen in het schooljaar aanvangen;
 • in verband met de inschrijving bij een dagschool, mits die inschrijving plaatsvindt in het desbetreffende schooljaar;
 • wegens overlijden of ernstige ziekte van de student, ter beoordeling van het bevoegd gezag;
 • of wegens bij ministeriële regeling te bepalen bijzondere familieomstandigheden.


Afhankelijk van de datum van ontvangst van de schriftelijke afmelding kun je een teruggave van de betaalde bijdrage (zie onderstaande opsomming) aanvragen. Voor de teruggave van de bijdrage wordt € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je naar rato de betaalde kosten terug:

 • Afgemeld voor 1 oktober terugbetaling 85%
 • Afgemeld voor 1 november terugbetaling 60%
 • Afgemeld voor 1 december terugbetaling 30%
 • Afgemeld voor 1 januari terugbetaling 15%
 • Bij latere afmelding: Geen terugbetaling


Indien je een betalingsregeling bent overeengekomen, wordt het bedrag dat je terugkrijgt verrekend naar rato. Buiten deze regeling vallen excursies en/of activiteiten waarvoor je betaald hebt en die later in het schooljaar gepland staan. Deze vallen buiten de regeling omdat er door de opleiding al kosten voor gemaakt zijn. Van excursies en/of activiteiten waarvoor je wel hebt betaald, maar die niet door de opleiding zijn aangeboden, krijg je het volledige bedrag terug en betaal je geen administratiekosten. Dit moet je wel schriftelijk doorgeven aan de administratie.

Aanvullende vaardigheidsbewijzen

Bij een aantal opleidingen kun je via het Clusius College vaardigheidsbewijzen behalen, bijvoorbeeld voor de minigraver, shovel en heftruck. In het lesprogramma van een aantal (BOL) opleidingen zijn theorielessen opgenomen. Het is mogelijk om je in te schrijven voor de praktijklessen die door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland aangeboden worden. Je kunt dan ook examen doen om een volwaardig vaardigheidsbewijs te behalen. Deze praktijklessen en examens worden aan studenten van het Clusius College met korting aangeboden. Deze vaardigheidsbewijzen zijn niet noodzakelijk voor het behalen van je diploma. Studenten die een opleiding volgen waarvoor het mogelijk is om aanvullende vaardigheidsbewijzen te behalen, worden hier tijdens de opleiding over geïnformeerd.


Studiefinanciering

Ben je (bijna) 18 jaar en volg je een BOL-opleiding? Dan heb je recht op een studiefinanciering en een studentenreisproduct (OV-chipkaart). Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van je studiefinanciering.

Wil je vóór je 18e al gebruik kunnen maken van het reisproduct? Dan moet je dit apart aanvragen via DUO.

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit vier onderdelen:

 • een basisbeurs;
 • een aanvullende beurs;
 • een lening;
 • een studentenreisproduct.

De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen.


 • Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2?
  Dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Let wel op dat er strenge regels zijn voor het volgen van de lessen. Bij te veel afwezigheid vervalt het recht op studiefinanciering.


 • Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4?
  Dan worden je basisbeurs, reisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je binnen tien jaar gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering je diploma op minimaal niveau 3 behaalt. Anders moet je alles terugbetalen. Hierop is één uitzondering: heb je tijdens je eerste twaalf maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag je die maanden aanvullende beurs houden, ook als je geen diploma behaalt.


Let op: Bij beëindiging van de opleiding, tussentijds of na het behalen van je diploma, dien je de studiefinanciering zelf stop te zetten. De datum van uitschrijving is daarbij heel belangrijk. Als je gaat doorleren, gelden er mogelijk andere regels. Bekijk daarom altijd de actuele informatie op de site van DUO. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan raden we je aan contact op te nemen met DUO.


Subsidiemogelijkheden voor ibpv in Europa

Tijdens je studie ga je minimaal twee keer op beroepspraktijkvorming (bpv), dit kun je ook in het buitenland doen dat noemen we dan internationale bpv (ibpv). Door de Europese Commissie is subsidie beschikbaar gesteld voor mobiliteit tussen alle EU-landen. Dit subsidieprogramma heet ’Erasmus+’. Erasmus+ heeft als doel de Europese samenwerking in onderwijs, sport en buitenschoolse educatie te bevorderen en biedt kwalitatieve en innovatieve toekomstmogelijkheden aan alle jongeren, professionals en vrijwilligers in het onderwijs. Elk jaar vragen het Clusius College, het Horizon College en het mbo Rijnland een bijdrage aan om onder meer stages in het buitenland gedeeltelijk mee te financieren. De subsidieaanvraag verloopt via de ibpv-begeleider en is beschikbaar voor studenten die graag op ibpv willen in Europa.

Meer informatie over ibpv lees je in de bpv-gids.


Verzekeringen

Het Clusius College heeft voor zijn studenten verschillende noodzakelijke verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen vergoeden in bepaalde gevallen schade, geleden ten gevolge van een ongeval, tijdens reizen en indien de student aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk door hem of haar is veroorzaakt. Het betreft schade die wordt geleden in het kader van de opleiding, dus ook tijdens excursies of werkweken in binnen- of buitenland.


De onderdelen ’reizen’ en ’aansprakelijkheid’ zijn aanvullende verzekeringen. Dus eerst moet de eigen verzekering en/of die van de tegenpartij worden aangesproken. Indien deze aanspraak niet of onvoldoende wordt gehonoreerd, kan de verzekering van het Clusius College worden aangesproken. Bij schade aan reisbagage is het eigen risico per gebeurtenis € 50,- altijd voor rekening van de student.


 • Rijden op de trekker
  Voor deze aanvullende stagedekking geldt uiteraard de verplichting voor het hebben van een T-rijbewijs bij het rijden op de openbare weg. Bij het rijden op eigen terrein is een T-rijbewijs niet noodzakelijk.


 • ipbv: IPS-polis
  Er zijn vaak grote verschillen in rechts- en verzekeringscultuur tussen Nederland en andere landen. Om alle risico voor studenten en het Clusius College uit te sluiten ben je bij bpv in het buitenland verplicht een aparte verzekering af te sluiten via https://studentsinsured.com. Het betreft een IPS-polis (Insurence Passport for Students) met uitgebreide dekkingsmogelijkheden zonder eigen risico. De verzekeringsduur is minimaal één maand.


Voor wat betreft de verzekeringen kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Van toepassing zijn de originele polisvoorwaarden en clausules, zoals geldend op het moment waarop het voorval plaatsvond.


Voor informatie over verzekeringen en eventuele schadeaangifte kun je terecht bij de contactpersoon verzekeringen van de vestiging. Ook de coördinator bpv beschikt over meer informatie.

Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10

1824 EX Alkmaar

(072) 561 09 34


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.