Beste vo en mbo collega,


Bij de start van dit nieuwe jaar willen we u allereerst een heel gezond en leerzaam 2019 toewensen!

Op 12 oktober 2018 zijn we als directie van vo en mbo met elkaar in gesprek geweest in de conferentie ‘“Overstap vmbo-mbo: samen een stap verder”.

Wij hebben deze ontmoeting als zeer positief ervaren.

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de bijeenkomst va 12 oktober en komt het effect van de 1 april aanmelddatum aan de orde.

Bij deze nodigen we u uit voor een vervolgbijeenkomst. We willen namelijk doorgaan met de ontmoeting tussen vmbo en mbo directies zodat we goed verbonden blijven voor een krachtig beroepsonderwijs in de regio Noord- Holland boven Amsterdam.

Save the date: 11 oktober 2019 in de ochtend!

Vriendelijke groet,

Els Welbedacht, directeur Clusius College Hoorn

Monique Spaansen, directeur sector Handel & Dienstverlening Horizon College


Terugblik conferentie overstap oktober 2018


Op vrijdag 12 oktober zijn we met elkaar in gesprek geweest over de overstap vo-mbo. De ochtend werd gestart met een korte terugblik op het werk wat er afgelopen jaar is gedaan in de overstap vo-mbo, waarbij ook een aantal studenten hun ervaringen met hun intake deelden.

Daarna hebben we over de volgende onderwerpen gesproken:

1. Het Digitaal Doorstroom Dossier

Bij dit thema werd uitgewisseld wat het effect is van het verdwijnen van het DDD. Ook de soms nog niet helemaal duidelijke effecten van de AVG in de overstap werden bediscussieerd. De deelnemers vroegen zich af of een complete telefoonlijst met actuele rechtstreekse telefoonnummers van de decanen en alle afdelingsleiders, teamleiders en opleidingsmanagers van vo en mbo in de regio een goed idee zou kunnen zijn. Naast alle nieuwe, moderne digitale tools elkaar rechtstreeks even bellen als er een vraag is, zou zeer effectief kunnen zijn. Hieronder leest u wat de afspraken nu zijn over de signalering van de warme overdracht.

2. Samenwerken in de regio

Hier gingen het mbo en vo met elkaar in gesprek over de verantwoordelijkheid die het vmbo heeft voor het toeleiden van leerlingen naar de kansrijke beroepen in onze regio. Ook over de win – win situatie die ontstaat als er een goede samenwerking komt tussen de vo scholen en het mbo bij het gebruik maken van faciliteiten van elkaar. Voorbeelden zijn GreenTech, techniek lab, PurmerValley in de regio Purmerend en het nieuwe RIF project DudokXP.

3. Maatwerk in de intake

Zowel de vo als de mbo gespreksdeelnemers gaven aan dat een leerling die zich aanmeldt voor een mbo opleiding niet altijd het juiste beroepsbeeld heeft. Een doorlopend LOB programma kan helpen dit beroepsbeeld goed neer te zetten. Ook (intake) activiteiten gericht op het uit te voeren beroep kunnen hierbij helpen. Een voorbeeld dat iedereen aansprak was het koppelen van leerlingen aan studenten tijdens leerlingbezoekdagen of een leerlingbezoekweek en het inzetten van vmbo- docentenstages om een keer te kijken in het mbo. De ontwikkeling op het mbo is dat de intake meer een wederzijdse kennismaking wordt. Ook zou het mbo het beter mogelijk moeten maken om in het eerste jaar te switchen van opleiding.

Ervaringen van deelnemers

Een greep uit de opmerkingen die de deelnemers hebben achtergelaten:

· Goed om nogmaals te doen

· Bij elkaar komen van vo en mbo is waardevol

· Vo en mbo met elkaar in verbinding laten blijven

· Vo en mbo samen optrekken voor krachtig beroepsonderwijs in de regio

Vooral de ontmoeting van vo en mbo wordt als waardevol ervaren: daar gaan we dus mee door!


Conferentie overstap 11 oktober 2019 – Overstap en Krachtig beroepsonderwijs


Omdat we als directies graag met elkaar in gesprek blijven nodigen wij u nu al uit voor de conferentie

‘Overstap en krachtig beroepsonderwijs’ op 11 oktober 2019 in de ochtend. De onderliggende thema’s zijn doorlopende leerlijnen, LOB, ontwikkelingen in de regio zoals het aantal leerlingen, RIF -projecten en de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod. De conferentie vindt dit keer plaats bij het Horizon College in Hoorn. Een vertegenwoordiging uit het vmbo wordt bij de organisatie betrokken.

Het effect van de 1 april aanmelddatum voor het mbo


Aanmeldingen voor 1 april en na 1 april


Bij het Horizon College blijkt 83% (3901) van alle aanmeldingen uit het VO te zijn ingediend vóór 1 april 2018. Dit is een duidelijke en substantiële stijging ten opzichte van de twee jaren ervoor waarin dat cijfer op 72% lag.

Ondanks de nieuwe wettelijke aanmelddatum van 1 april, zien we wel dat 17% van de aanmeldingen (814) na 1 april binnenkomt en 3,7% (174) zelfs nog zeer laat, na 21 juli. Dit zijn niet alleen aanmeldingen bij de Entree van ongediplomeerde leerlingen waarbij late aanmelding verklaarbaar is.

Bij het Clusius College zijn 77% van alle aanmeldingen voor 1 april 2018 binnen gekomen. 4% van alle aanmeldingen zijn na 21 juli ingediend. Omdat het voor het Clusius College het eerste jaar digitaal aanmelden was, zijn er geen historische gegevens m.b.t. de datum van binnenkomst van de aanmeldingen.

Bij het Clusius College was er bij 4% van de aanmeldingen sprake van meer dan één aanmelding van dezelfde student. Bij het Horizon College was er bij 1688 aanmeldingen sprake van meer dan één aanmelding door dezelfde student.


Optimaal benutten van het vierde leerjaar in het vmbo voor LOB

We zien dat de aanmeldingen van vmbo leerlingen uit het vierde leerjaar steeds eerder bij het mbo binnen komen, namelijk al in september en oktober. Dit geldt voor zowel opleidingen met en zonder numerus fixus.

Vanuit de decanenkring NKL en WFL is de vraag gekomen of het mbo een latere startdatum om aan te melden kan hanteren. Bij het vmbo leven er zorgen om de kwaliteit van de aanmeldingen, omdat het LOB programma doorloopt in het vierde leerjaar.

Voor het Horizon College en het Clusius College is het een lastig vraagstuk, aangezien het mbo in feite het hele jaar door open wil staan voor studenten die een opleiding willen gaan volgen. Het Clusius College en Horizon College zien wel 1 oktober als de eigenlijke startdatum van de nieuwe aanmeldcyclus. Aanmeldingen die eerder worden ingediend en gericht zijn op starten in het volgende schooljaar gaan mee met de aanmeldcyclus die op 1 oktober start. Deze krijgen geen voorrang op aanmeldingen die op 1 oktober worden ingediend. Op deze manier wil het mbo de prikkel om nog eerder aan te melden dan 1 oktober wegnemen.


Numerus fixus opleidingen

Een klein percentage van het totaal aantal opleidingen op het Horizon College en het Clusius College heeft een numerus fixus. Voor deze opleidingen geldt dat er geplaatst wordt op volgorde van aanmelding. In januari volgt een overzicht van de numerus fixus opleidingen voor schooljaar 2019 - 2020 op de site van het Horizon College. Het Clusius College heeft ze reeds op de site gepubliceerd. Voor de overige opleidingen geldt dat een inschrijving vóór 1 april altijd op tijd is en dat de leerlingen, als ze voldoen aan de vooropleidingseisen, geplaatst worden.

Signalering warme overdracht via Intergrip
na stoppen met digitaal doorstroomdossier


Met ingang van dit schooljaar maken de regio’s Noord-Kennemerland en West-Friesland geen gebruik meer van de module digitaal doorstroomdossier van Intergrip.


De vo’s en mbo’s (ROC Kop van Noord -Holland, Clusius College en ROC Horizon College) hebben besloten om vanaf dit schooljaar wel gebruik te blijven maken van de module Overstap vo – mbo van Intergrip. Daarin geeft het vo bij de leerling aan of er een warme overdracht nodig is en met wie daarover contact kan worden opgenomen. Deze informatie kan geraadpleegd worden door het mbo.


In de regio Zaanstreek-Waterland wordt gewerkt met het Overstap dashboard. Het Horizon College en het Clusius College streven daar vergelijkbare afspraken na.

Voor vragen over de overstap vo – mbo kunt u contact opnemen met:

- Anja van Andel, beleidsmedewerker bij het Horizon College, j.vanandel@horizoncollege.nl, 06 51862201

- Linda Biersteker, beleidsmedewerker bij het Clusius College, l.biersteker@clusius.nl, 06 25385255